Frakt transporteras med förbindelsefartyg på basis av fartygets lastkapacitet och lastrum. Transporter som inte kan behandlas med förbindeslefartyg riktas till tungrtransportfarygen

Frakt- och godstransporter på förbindelsefartyg är avgiftsfri. Separat tungtransportservice är avgiftsfri för fast bosättning och sådant näringsliv som avses i lagen om främjande av skärgårdens utveckling. Mer information om tungtransporterna

Fartygens befälhavarens befogenheter och ansvar för transport av passagerare och frakt har fastställts i sjölagen (15.7.1994/674). Transportörerna fastställer kraven gällande lastningen på förbindelsefartygen

Transportvillkor på förbindelsefartyg 

  • All frakt skall beställas från fartyget på förhand
  • Enheter som skall lyftas med kran måste vara märkta med mottagarens namn samt holme
  • På grund av säkerhetsrisker omfattar förbindelsefartygsservicen inte sjösättning eller lyft av båt ur sjön
  • Med frakten skall vara en fraktsedel som skall framställas till fartygets befälhavare eller besättning. Av fraktsedeln måste framgå fraktens mottagare och avsändare samt kontaktsuppgifter.På grund av säkerhetsskäl mottas inte frakt om fraktsedeln fattas.
  • Transport av farliga ämnen på förbindelsebåtarna är begränsad (sjölagen 15.7.1994/674). Om transport av farligt gods (bl.a. gasflaskor och bensin) måste man skilt komma överens med fartygets besättning
  • Fordon (borträknat fyrhjulingar och traktorer) transporteras till holmar utan vägar endast om det finns rum på fartygen

Djurtransporter

Eskort måste alttid vara med när man utför djurtransporter. Hudjur tranpsorteras på däck eller i ägarens bil. Om det finns ett separat utrymme i fratyget för passagerare med husdjur, får man ta husdjur med i fartyget. Efter befälhavarens bedömning kan husdjur komma med i passagerarutrymmen.

Boskapsdjur transporteras huvudsakligen med bil. Om transport inte är möjligt med bil, måste lastdäcket vara utrustat med gummimatta. Boskapsdjuren ska transporteras på mattan.

Instruktionerna gäller inte för ledar- eller räddningshundar.

Uppdaterat 16.9.2020

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi