Kuljetusehdot

 1. Määritelmät
  Rahdinottaja – Saariston Meritie Oy, jonka omistamalla tai rahtaamalla aluksella matkustajien, matkatavaroiden, ajoneuvojen ja rahdin kuljettaminen tapahtuu. Matkustaja – Henkilö, jota aluksella kuljetetaan. Matkustajalla tarkoitetaan myös henkilöä, joka rahdinottajan tekemän tavarankuljetusta koskevan sopimuksen nojalla on aluksessa kuljetettavan ajoneuvon mukana. Matkatavara – Kaikkia matkustajan lukuun kuljettavia esineitä, ei kuitenkaan ajoneuvoja tai muita kulkuvälineitä, jotka rahdinottaja kuljettaa Yleisten kuljetusehtojen nojalla.
 2. Alus ja matkan suorittaminen
  Matkan suorittava alus on ilmoitettu voimassa olevissa aikatauluissa. Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus myös toisella kuin aikatauluissa mainitulla tai muualla ilmoitetulla aluksella. Rahdinottajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia aikatauluihin ja poiketa matkareitiltä liikennenolosuhteiden tai muiden sellaisten olosuhteiden, kuten teknisen vian, sää- ja jääolosuhteiden, telakoinnin, merivahinkojen tai muiden sellaisten olosuhteiden takia, jotka ovat rahdinottajasta riippumattomia.
  Rahdinottajalla on oikeus evätä matkustajalta pääsyn alukseen, mikäli hän voi aiheuttaa rahdinottajalle kustannuksia tai voi vaarantaa muiden matkustajien tai henkilökunnan terveyden tai muuten rajoittaa näiden oikeuksia. Rahdinottaja tai rahdinottajan edustaja voi myös kieltäytyä kuljettamasta päihtynyttä tai häiritsevästi käyttäytyvää matkustajaa tai poistaa tällaisen matkustaja aluksesta matkustajan kustannuksella.
 3. Matkatavarat
  Rahdinottajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamasta matkatavaraa, jos matkatavarat, käsimatkatavarat mukaan lukien, voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa muille matkustajille tai matkatavaroille, ympäristölle, lastille tai alukselle. Jos vaaraa tai haittaa aiheuttavaa matkatavaraa on tuotu alukselle, rahdinottajalla on oikeus matkustajaa enempää kuulematta viedä kyseinen matkatavara maihin, tehdä se vaarattomaksi tai hävittää matkatavara matkustajan kustannuksella, joutumatta siitä vahingonkorvausvelvolliseksi. Turvallisuussyistä rahdinottajalla on tarvittaessa oikeus tarkastaa matkustajan matkatavarat ja käsimatkatavarat aluksella. Rahdinottajalla on oikeus ilman erityistä ilmoitusta siirtää matkatavaroita aluksen kannella.
 4. Matkustajan velvollisuudet
  Matkustaja on kuljetuksen aikana velvollinen noudattamaan aluksessa voimassaolevia järjestyksestä ja turvallisuudesta annettuja määräyksiä sekä aluksen päällikön ja häntä avustavien henkilöiden antamia niitä koskevia määräyksiä. Aluksen päällikkö ja häntä avustavat henkilöt valvovat määräyksien noudattamista. Jos matkustaja tietää, että matkatavarat tai käsimatkatavarat voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa muille matkustajille tai matkatavaroille, lastille, henkilökunnalle tai alukselle on hänen ilmoitettava siitä rahdinottajalle ennen matkan alkua. Vastaavasti matkustajan on ilmoitettava, jos matkatavara vaatii erityistä hoitoa. Rahdinottaja voi kieltäytyä kuljettamasta tällaista tavaraa.

Mikäli matkustaja aiheuttaa vahinkoa rahdinottajalle tai alukselle, on matkustaja siitä korvausvelvollinen täysimääräisesti. Jos matkatavarasta on aiheutunut vahinkoa rahdinottajalle tai alukselle, matkustaja on korvausvelvollinen, jos hän tai joku hänen vastuullaan toimiva on virheellisesti tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon.

 1. Rahdinottajan vastuu henkilövahingoista ja matkatavaravahingosta
  Rahdinottaja vastaa matkustajalle matkan aikana sattuneen tapahtuman aiheuttamasta henkilövahingosta ja viivästymisen matkustajalle aiheuttamasta vahingosta, vaikka viivästyminen ei johtuisikaan matkalla sattuneesta tapahtumasta, jos rahdinottaja tai joku hänen vastuullaan toimiva on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut kyseisen vahingon.
  Rahdinottaja vastaa matkustajalle matkatavaravahingosta, jos matkatavara, käsimatkatavara mukaan lukien, matkan aikana sattuneesta tapahtumasta johtuen häviää tai vahingoittuu ja rahdinottaja tai joku hänen vastuullaan toimiva on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut tapahtuneen vahingon. Sama koskee myös vahinkoa, joka johtuu matkustajan matkatavaroiden tai käsimatkatavaroiden viivästymisestä, vaikka viivästyminen ei johtuisikaan matkalla sattuneesta tapahtumasta.
  Matkustaja, joka on kärsinyt henkilövahingon tai matkatavaravahingon, on velvollinen osoittamaan vahingon laajuuden. Henkilövahingon sekä käsimatkatavaraa kohdanneen vahingon tai häviämisen osalta matkustajan on lisäksi osoitettava, että vahinko tai häviäminen on johtunut rahdinottajan tai hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laiminlyönnistä, ellei menetys tai vahinko ole sattunut haaksirikon, yhteentörmäyksen, karilleajon, räjähdyksen, tulipalon tai alukseen tulleen vian yhteydessä.
  Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan rahaa, arvopapereita, taide-esineitä tai muuta erityisen arvokasta matkatavaraa, ellei rahdinottaja ole ottanut kyseistä omaisuutta säilytykseen.
 2. Vastuusta vapautuminen
  Rahdinottaja ei vastaa matkustajalle tapahtuneesta henkilö- ja viivästysvahingosta, joka on sattunut matkustajan alukseen saapumista edeltävänä tai maihin astumisen jälkeisenä aikana. Rahdinottaja ei vastaa myöskään käsimatkatavaran häviämistä, vahingoittumista tai viivästymistä ajalta ennen käsimatkatavaran alukseen tuomista tai maihin viemistä.
  Rahdinottajan virheeksi tai laiminlyönniksi henkilö- ja matkatavaravahinkoja arvioitaessa, mukaan lukien viivästyksestä aiheutunut vahinko, ei katsota Force Majeure -tyyppisen syyn aiheuttamaa vahinkoa tai viivästystä. Tällainen syy voi olla aluksessa tai sen hallintalaitteissa oleva yllättävä ja äkillinen tekninen vika, haveri, sääolosuhde, liikenneolosuhde, työselkkaus, viranomaisen toimet, sotatapahtuma tai muu vastaava syy.
  Rahdinottaja ei myöskään vastaa matkustajalle tai matkatavaralle aiheutuneesta vahingosta tai viivästymisestä, joka johtuu reitillä olevasta riittämättömästä kuljetuskapasiteetista. Rahdinkuljettaja ei vastaa tavaravahingon tai viivästymisen aiheuttamasta välillisestä vahingosta kuten tulonmenetyksestä.
  Jos rahdinottajan ja matkustajan välillä on sovittu, että kuljetuksen tai tietyn osan siitä suorittaa nimetty alirahdinottaja, rahdinottaja ei vastaa menetyksestä, vahingosta tai viivästymisestä, joka on aiheutunut alirahdinottajan kuljetusosuuden aikana sattuneesta tapahtumasta.
 3. Vastuun rajoittaminen
  Mikäli rahdinottajan näiden kuljetusehtojen tai sovellettavan lain perusteella todetaan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta tai viivästymisestä, on rahdinottajan enimmäisvastuu kuitenkin rajoitettu merilain

(674/1994) tai kuljetukseen sovellettavien yleissopimusten säännösten mukaisesti. Säännökset rahdinottajan
ja hänen vastuullaan toimivien henkilöiden vastuusta vapautumisesta tai vastuun rajoittamisesta ovat
voimassa, vaikka korvauskanne ei perustuisikaan kuljetussopimukseen.

 1. Matkustajan omavastuu
  Matkustajalla on merilain mukainen omavastuu vahingosta tai viivästymisestä. Omavastuu lasketaan vahingon määrästä ennen rahdinkuljettajan vastuun rajoittamista 7. kohdan mukaisesti.
 2. Rahdinottajan vastuu ajoneuvoista
  Rahdinottaja vastaa vahingosta matkalla sattuneesta tapahtumasta, joka kohdistuu ajoneuvoon tai vastaavalle lasteineen, jos vahinko on aiheutunut rahdinottajan tai jonkun hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laiminlyönnistä.
 3. Reklamaatio
  Matkustajan tai hänen oikeudenomistajansa on viipymättä sen jälkeen, kun hän on saanut tiedon olosuhteista, jotka muodostavat mahdollisen korvausvaatimuksen perusteen, ilmoitettava siitä kirjallisesti rahdinottajalle.
 4. Vanhenemisaika
  Rahdinkuljettajaa vastaan mahdollisesti esitetyt vaateet vanhenevat, ellei kannetta rahdinkuljettajaa vastaan ole nostettu merilain säännösten mukaisessa määräajassa.
  Matkustajan kuoleman tai ruumiinvamman taikka matkustajan kuljetuksen viivästymiseen perustuva vaatimus vanhenee kahden vuoden kuluessa maihin astumisesta tai siitä, kun sen olisi pitänyt tapahtua taikka, jos kuolemantapaus tapahtuu maihin astumisen jälkeen, kahden vuoden kuluessa kuolemantapauksesta, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluessa maihin astumisesta.
  Matkavaran, käsimatkatavara mukaan lukien, häviämiseen, vahingoittumiseen tai kuljetuksen viivästymiseen perustuva vaatimus vanhenee kahden vuoden kuluessa siitä, kun matkatavara on tuotu maihin taikka, jos tavara on matkan aikana hävinnyt, siitä kun maihin tuomisen olisi pitänyt tapahtua.
 5. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
  Kuljetukseen ja sitä koskeviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia. Toimivaltainen tuomioistuin kuljetusta koskevissa asioissa on Turun merioikeus.
Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi